Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/11/2013

KORD-GYT, s.r.o.

 • Úpadca KORD-GYT, s.r.o.
  IČO: 36672483
  Smetanov háj 282/5
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 156 z roku 2013 dňa 14.8.2013
 • Spisová značka - súd 25K/11/2013
 • Spisová značka - správca 25K/11/2013 S1148
Text

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: KORD-GYT, s.r.o., so sídlom Smetanov háj 282/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 672 483, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16.09.2013 o 10.00 hod. v sídle správcu na adrese: Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, s nasledujúcim programom:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku úpadcu

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR

5. Rôzne

6. Záver

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

JUDr. Štefan Dostál, správca