Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K13/2013

EUROKOREKT SK, s.r.o.

 • Úpadca EUROKOREKT SK, s.r.o.
  IČO: 35826240
  Kapitulská 26
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 192 z roku 2013 dňa 4.10.2013
 • Spisová značka - súd 25K13/2013
 • Spisová značka - správca 25K13/2013 S1436
Text

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, sídlo kancelárie v Trnavskom kraji: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, ako správca úpadcu EUROKOREKT SK s.r.o. so sídlom: Kapitulská 26, 917 01 Trnava, IČO: 36 567 531, zapísaný z Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 14511/T týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta každý pracovný deň v úradných hodinách od 10.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 17.00 hod. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0908989977, e-mail: trnava@irkr.sk

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca