Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/19/2012

JEVEL s.r.o.

 • Úpadca JEVEL s.r.o.
  IČO: 36504483
  Kátlovce 309
  919 55   Kátlovce
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 244 z roku 2013 dňa 18.12.2013
 • Spisová značka - súd 36K/19/2012
 • Spisová značka - správca 36K/19/2012 S 1148
Text

Spisová značka súdneho spisu: 36K/19/2012

Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2012 S 1148

Meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka): JEVEL, s r.o., 919 55 Kátlovce č. 309

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36504483

Zápisnica z druhej schôdze veriteľov úpadcu JEVEL s.r.o., konanej dňa 02.12.2013 o 14.00 hod.

Miesto konania:  Slovenská konsolidačná banka, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.

 

Prítomní:

1.  Predseda schôdze a zapisovateľ : JUDr. Štefan Dostál

2.  Veritelia:

     2.1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005,

            Zastúpená: Ing. Iveta Präsensová, podľa poverenia zo dňa 28.11.2013

 

Program:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

2. Informácia o stave konkurzu

3. Voľba zástupcu veriteľov (malý konkurz)

4. Záver

 

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

Správca po otvorení schôdze a privítaní prítomných, konštatoval, že v zmysle § 35 ods. 3 ZKR je schôdza uznášaniaschopná, keďže je prítomný jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Správca, ktorý podľa § 35 ods. 1 ZKR predsedá tejto schôdzi veriteľov, ďalej konštatoval, že prezentácia sa uskutočnila v čase od 13.55 hod. do 14.00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice, pričom veritelia  boli zákonným spôso-bom v Obchodnom vestníku 218/2013 dňa 12.11.2013 oboznámený s termínom, časom a programom tejto schôdze veriteľov.

 

2. Informácia o stave konkurzu

Správca prítomného veriteľa podrobne informoval o svojej doterajšej činnosti a úkonoch vy-konaných odo dňa vyhlásenia konkurzu do dňa konania tejto schôdze veriteľov.

Konštatoval, že v tomto konkurznom konaní nebol doteraz zistený žiaden majetok, pričom konkurz navrhol vyhlásiť z dôvodu, že konateľ úpadcu mu nepredložil žiadne účtovníctvo s odôvodnením, že toto sa nachádza vo firme, ktorá mu vedie účtovníctvo a ktorá mu toto odmieta vydať, údajne z dôvodu, že jej neuhradil faktúru.

Konateľom označená účtovná firma moje doterajšie 3 výzvy k predloženiu účtovníctva nep-revzala a preto správca pristúpi k podaniu trestného oznámenia. Správca prítomného verite-ľa tiež informoval, že na nečinnosť konateľa úpadcu a účtovnej firmy písomne upozornila aj Okresný súd v Trnave.

 

Uznesenie :

Schôdza veriteľov schvaľuje Informáciu správcu o stave konkurzu.

 

Hlasovanie:

Za : 13449 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Voľba zástupcu veriteľov

Z dôvodu, že v tomto konkurznom konaní na I. schôdzi veriteľov nebol zvolený veriteľský vý-bor a následne Okresný súd Trnava na základe návrhu správcu otvoril v tomto konkurznom konaní „malý konkurz“ predložil správca návrh, aby za zástupcu veriteľov bola zvolená Slo-venská konsolidačná, a.s. Bratislava.

 

Uznesenie:

Schôdza veriteľov za zástupcu veriteľov volí Slovenská konsolidačná,  a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005.

Hlasovanie:

Za :  13449 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Záver

Prítomný veriteľ, po výzve správcu, nevzniesol voči prijatým uzneseniam žiadne námietky.

Nakoľko bol program schôdze vyčerpaný, predseda schôdze veriteľov poďakoval prítomné-mu veriteľovi za účasť a schôdzu o 14,15 hod. ukončil.

 

V Bratislave, dňa 02.12.2013

JUDr. Štefan Dostál, správca