Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/11/2013

KORD-GYT, s.r.o.

 • Úpadca KORD-GYT, s.r.o.
  IČO: 36672483
  Smetanov háj 282/5
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 244 z roku 2013 dňa 18.12.2013
 • Spisová značka - súd 25K/11/2013
 • Spisová značka - správca 25K/11/2013 S 1148
Text

Spisová značka súdneho spisu: 25K/11/2013

Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2013 S 1148

Meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka): KORD-GYT, s r.o.

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36672483

Zápisnica z druhej schôdze veriteľov úpadcu KORD-GYT  s.r.o., konanej dňa 03.12.2013 o

09.00 hod.

Miesto konania: Robotnícka 79, 905 01 Senica (sídlo správcu)

 

Prítomní:

1.  Predseda schôdze a zapisovateľ : JUDr. Štefan Dostál

2.  Veritelia:

     Neprítomní

 

Program:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

2. Informácia o stave konkurzu

3. Voľba veriteľského výboru

4. Záver

 

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

    Správca po otvorení schôdze konštatoval, že táto nie je uznášaniaschopná, keďže tejto sa   

    nezúčastnil žiaden veriteľ a to napriek tomu, že títo boli zákonným spôsobom oboznámení

    v Obchodnom vestníku 220/2013 dňa 14.11.2013 s termínom, časom a programom tejto

    schôdze veriteľov.

 

    Keďže veritelia sa na schôdzu nedostavili  ani do 09.45 hod. správca schôdzu ukončil.

 

    V Senici, dňa 03.12.2013

    JUDr. Štefan Dostál, správca