Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/33/2013

COM - BYT, s.r.o.

 • Úpadca COM - BYT, s.r.o.
  IČO: 36288667
  Alžbetínske námestie 1203
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2014 dňa 28.2.2014
 • Spisová značka - súd 25K/33/2013
 • Spisová značka - správca 25K/33/2013 S1148
Text

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: COM – BYT, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO:  36 288 667, zvoláva I. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 22.04.2014 o 10.00 hod. v sídle správcu na adrese: Robotnícka 79, 905 01 Senica, s nasledujúcim programom:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku úpadcu

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rôzne

5. Záver

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

JUDr. Štefan Dostál, správca