Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/33/2013

COM - BYT, s.r.o.

 • Úpadca COM - BYT, s.r.o.
  IČO: 36288667
  Alžbetínske námestie 1203
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2014 dňa 28.2.2014
 • Spisová značka - súd 36K/33/2013
 • Spisová značka - správca 36K/33/2013 S1148
Text

Správca úpadcu, COM - BYT, s.r.o., IČO: 36 288 667, so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, oznamuje, že dňom uverejnenia tohto  oznamu  v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Robotnícka 79, 905 01 Senica, počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.: +421/646755 alebo e-mail: dostal.advokat@gmail.com .

 

JUDr. Štefan Dostál, správca