Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36R/1/2012

Euro LOGOS, s.r.o.

 • Úpadca Euro LOGOS, s.r.o.
  IČO: 36232475
  Senecká cesta 2
  931 01   Šamorín
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 48 z roku 2014 dňa 11.3.2014
 • Spisová značka - súd 36R/1/2012
 • Spisová značka - správca 36R/1/2012 S 1505
Text

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca úpadcu Euro LOGOS, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475 oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v sídle správcu na adrese Royova 9, 921 01 Piešťany, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese jana.petrovlaiferov@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0903/454509.

Ustanovený správca týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona  č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje bankový účet  správcu vedený v Tatra banke, a.s., č.ú. 2625058156/1100, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore uvedenom konkurznom konaní.

V Piešťanoch dňa 06.03.2014

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca