Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/40/2013

ML Team, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca ML Team, s.r.o. v konkurze
  IČO: 36253227
  Záhradnícka 130/23
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 71 z roku 2014 dňa 11.4.2014
 • Spisová značka - súd 25K/40/2013
 • Spisová značka - správca 25K/40/2013 S1328
Text

Zverejnenie podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kauciu možno skladať na účet č. 4008914649/7500, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.