Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K/9/2010

Považská záhradnícka spol. s r.o.

 • Úpadca Považská záhradnícka spol. s r.o.
  IČO: 34139613
  Potočná 199
  909 01  Skalica
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 72 z roku 2014 dňa 14.4.2014
 • Spisová značka - súd 9K/9/2010
 • Spisová značka - správca 9K/9/2010 S1148
Text

Uznesením Okresného súdu v Trnave, č. k. 9K/9/2010 zo dňa 03.03.2011, bol vyhlásený konkurz  na majetok úpadcu: Považská záhradnícka spol. s r.o., Potočná č. 199, 909 01 Skalica, IČO:  34 139 613.

Speňažením majetku úpadcu bol získaný nasledovný výťažok :

1. súpisová zložka majetku č. 1. suma 3 854,06 € - výnos z pohľadávok z obchodného styku;

2. súpisová zložka majetku č. 2. suma 2 500,- €  (3 000,- € s DPH) - výnos z predaja hnuteľných vecí; 

3. súpisová zložka majetku č. 3  suma 2 100,- € - výnos z predaja pohľadávok;

4. súpisová zložka majetku č. 4. suma 2 000,- € - vymoženie pohľadávky evidovanej voči konateľovi úpadcu;

5. súpisová zložka majetku č. 5. suma 569,78 € - nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a vý-

    davkov predbežného správcu.

   

       Z celkovej sumy výťažku 11 523,84 € dosiahnutej speňažením majetku podliehajúceho konkurzu

       zapísaného do všeobecnej podstaty sa uspokojujú:

 

       1.   Pohľadávky proti podstate :

         

             1.1.   odmena správcu priznaná súdom za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze

                      veriteľov vo výške 2 788,28 € s DPH;

             1.2.   odmena správcu z výťažku :

                      - 3 854, 06 € (súpisová zložka č. 1) je 5 % (§ 17/2 vyhl. č. 665/2005),t.j. suma 231,24 € s DPH;

                      - 3 000,-€ - DPH = 2 500,-€ (súpisová zložka č. 2) je 14% (§ 20/c vyhl. č.665/2005), t.j. sum 420,- €

                         s DPH;

                       - 2 100,-€ (súpisová zložka č. 3) je 5% (§ 17/2 vyhl. č. 665/2005), t.j. suma 126,- € s DPH;

                       - 2 000,-€ (súpisová zložka č. 4) je 5 % (§ 17/2 vyhl. č. 665/2005), t.j. suma 120,- € s DPH;

                       - 569,78 € (súpisová zložka č. 5) je 5% (§ 17/2 vyhl. č. 665/2005), t.j. suma 34,19 € s DPH.

             

                    Odmena správcu z výťažku je  931,43 €, pričom táto sa kráti o 10% z dôvodu, ktorý je uvedený v § 16 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005,  t.j.  o 93,14 € = 838,29 € s DPH.  

 

      2.  Iné pohľadávky proti podstate :        

           2.1. poštovné 43,00 €;

           2.2. inzertné 119,52 €;

           2.3. bankové poplatky vo výške 356,60 €;

           2.4. DPH z predaja hnuteľných vecí: 500,- €;

           2.3. vedenie účtovníctva 40,- €;

           2.4. súdny poplatok z výťažku vo výške 21,90 €;

           2.5. výdavky spojené s ukončením konkurzu 286,86 € (archivácia).

 

Pohľadávky proti podstate v celkovej výške 4 994,45€ boli v zmysle § 87 ods. 5 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii pomerne rozpočítané medzi jednotlivé zložky majetku všeobecnej podstaty.

 

3.    K výplate nezabezpečeným veriteľom zostáva suma 6 529,39 € (výťažok 11 523,84 € - 4 994,45€ pohľa-

        dávky proti podstate).

       Suma 6 529,39 € bude veriteľom vyplatená nasledovne :

 

            Veriteľ                                                          Pohľadávka          % usp.                        Suma k výplate  

                                                                                                                                  

        3.1.  ADAM – záhradnícka a.s. 

                 Lelekovice, ČR, IČO : 25519573       22 650,00             7,41%                         483,83 €

        3.2.  AGRO Brno – Tuřany, a.s.,          

                Tuřany, IČO : 47912961                       21 074,58             6,89%                         449,87 €

        3.3.  AGROSTAV, stavebno-obchodné

                družstvo Poprad, IČO: 31671225         3 684,22             1,20%                           78,35 €

        3.4.  ČSOB Leasing, a.s.

                Bratislava, IČO : 35704713                   4 777,76              1,56%                         101,86 €

        3.5.  Factoring Slov. sporiteľne, a.s.

                Bratislava, IČO :35849665                96 101,67              31,42%                      2 051,53€

        3.6.  HBH, a.s. Považská Bystrica

                IČO: 31617913                                         968,12                 0,32%                           20,89 €

        3.7.  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

                Bratislava, IČO:  00585441                    528,44                  0,17%                         11,10 €

        3.8.  Kučerová Viera JUDr. Exekútor

                Holič, IČO: 37851390                              116,40                  0,04%                           2,61 €

        3.9.  Leasing Slov. sporiteľne, a.s.

                Bratislava, IČO:36865491                 57  842,37              18,91%                    1 234,71 €

        3.10.SAMOHYĽ AUTO, a.s.

                Zlín, ČR, IČO:25508211                       2 550,57                 0,83%                         54,19 €

        3.11. Platiť sa oplatí, s.r.o.        

                 Bratislava, IČO: 45 684 618             58 636,10               19,17%                    1 251,68 €

                (pôvodný veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava)

        3.12. Slovenská konsolidačná, a.s.

                 Bratislava, IČO: 35 776 005                  267,50                  0,09%                            5,88 €

                 (pôvodný veriteľ: Sociálna poisťovňa, a.s. Bratislava)      

        3.13.TOUAX,s.r.o. Praha, ČR

                IČO: 28160916                                     7 976,17                   2,61%                     170,42 €

        3.14.TOUAX Sk, s.r.o.

                Bratislava, IČO: 31350691             21 217,50                     6,94%                     453,14 €

        3.15.United Leas Group, s.r.o.

                Bratislava, IČO: 35850515               7 342,03                     2,40%                     156,72 €

        3.16. Slovenská konsolidačná, a.s.

                 Bratislava, IČO: 35 776 005               130,25                      0,04%                          2,61 €

                 (pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava)

 

V zmysle § 101 ods. 1/ ZKR určujem na schválenie tohto návrhu rozvrhu výťažku lehotu  30 dní od jeho zverejnenia.

 

JUDr. Štefan Dostál

správca