Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/33/2013

COM - BYT, s.r.o.

 • Úpadca COM - BYT, s.r.o.
  IČO: 36288667
  Alžbetínske námestie 1203
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2014 dňa 16.4.2014
 • Spisová značka - súd 25K/33/2013
 • Spisová značka - správca 25K/33/2013 S1148
Text

OZNAM:

V obchodnom vestníku č. 41/2014 bol dňa 28.02.2014 pod K003977, zverejnený oznam o zvolaní schôdze veriteľov úpadcu: COM-BYT, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 288 667 s termínom konania dňa 22.04.2014 o 10.00 hod., v sídle správcu: Robotnícka 79, 905 01 Senica.

Nakoľko v bode programu vypadol jeden bod, správca uverejňuje jeho správne znenie:

PROGRAM:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku úpadcu

3. Voľba  veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR

5. Rôzne

6. Záver

 

Pri  prezentácii  sa  každý  účastník  preukáže  dokladom  totožnosti  a  zástupcovia  veriteľov  plnou  mocou, resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.