Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/34/2013

FIT möbel SK, s.r.o.

 • Úpadca FIT möbel SK, s.r.o.
  IČO: 36823384
  Kračanská cesta 2913/52
  929 01    Dunajská Streda
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 93 z roku 2014 dňa 19.5.2014
 • Spisová značka - súd 25K/34/2013
 • Spisová značka - správca 25K/34/2013 S1678
Text

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, IČO: 47 252 308, ako správca úpadcu FIT möbel SK, s.r.o., so sídlom Kračanská cesta 2913/52, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 823 384, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 20534/T, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/34/2013 oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky nezabezpečeného veriteľa doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

- pohľadávka veriteľa CELFIA s.r.o., so sídlom Tománkova 6, 841 05 Bratislava, IČO: 31 385 397, prihlásená prihláškou pohľadávky pod por. č.:

1 - pohľadávka v celkovej sume 626,64 EUR,

2 - pohľadávka v celkovej sume 787,08 EUR,

3 - pohľadávka v celkovej sume 1.238,56 EUR;

 

- pohľadávka veriteľa MRAVA, s.r.o., so sídlom Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, IČO: 36 512 231, prihlásená prihláškou pohľadávky pod por. č.:

1 - pohľadávka v celkovej sume 172,05 EUR,

2 - pohľadávka v celkovej sume 4.122,13 EUR,

3 - pohľadávka v celkovej sume 2.118,33 EUR,

4 - pohľadávka v celkovej sume 5.773,19 EUR,

5 - pohľadávka v celkovej sume 1.675,71 EUR,

6 - pohľadávka v celkovej sume 587,68 EUR;

 

- pohľadávka veriteľa Vince s.r.o., so sídlom Jatov 111, 941 09 Jatov, IČO: 35 958 961, prihlásená prihláškou pohľadávky pod por. č.:

1 - pohľadávka v celkovej sume 880,40 EUR,

2 - pohľadávka v celkovej sume 609,50 EUR,

3 - pohľadávka v celkovej sume 511,54 EUR,

4 - pohľadávka v celkovej sume 565,39 EUR,

5 - pohľadávka v celkovej sume 901,93 EUR.

 

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca