Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/6/2015

KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.

 • Úpadca KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
  IČO: 36257664
  Hodská 1596/50
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 114 z roku 2015 dňa 17.6.2015
 • Spisová značka - súd 23K/6/2015
 • Spisová značka - správca 23K/6/2015 S1148
Text

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z 29. mája 2000.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May 2000.

V  súlade  s  Nariadením  Rady  (ES)  č.  1346/2000  zo  dňa  29.05.2000  ako  správca úpadcu: KOLÓNIASPOL, spol. s r.o., IČO: 36 257 664, 924 01 Galanta, Hodská 1596/50 (ďalej len „Úpadca“) , oznamujem, že na majetok úpadcu bol  Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 23K/6/2015 zo dňa 26.05.2015, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 106/2015 zo dňa 05.06.2015, vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený JUDr. Štefan Dostál,  Robotnícka 79, 905 01 Senica.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt KOLÓNIASPOL, spol. s r.o., with its registered Office: 924 01 Galanta, Hodská 1596/50,   IČO: 36 257 664, citizen of the Slovak Republik, our duty is to inform you, that the District Court Trnava No. 23K/6/2015, date on 26.05.2015 and promulgated in the Commercial bulletin No. 106/2015 from 05.06.2014 pro claimed bankrupty of the bankrupt and simultaneously  appointed JUDr. Štefan Dostál, Robotnícka 79, 905 01 Senica, as the trustee of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestní-ku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zve-rejnení súdneho rozhodnutia v  Obchodnom  vestníku.  Vyhlásením  konkurzu  sa  dlžník  stáva  úpadcom  (§  23  ods.  1  zákona  č.  7/2005  Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpi-sov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The  bankruptcy  is  considered  as  declared  by  publishing  the  resolution  on  declaring  the  bankruptcy  in  the Commercial report, where by as the day od publishing (delivery) of the judicial decision in the day following the day after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act. No. 7/2005 Coll. On Bankruptcy and Restructuringt Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka,  ktorá  nie  je  pohľadávkou  proti  podstate,  sa  v  konkurze  uplatňuje  prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).

The  claim,  which  is  not  the  claim  against  the  property  shall  be  alleged  by  an  appli-cation(§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor theapplication to the court (§ 28 sec. 2 BRA). 

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo  a  ďalšie  práva  spojené  s  prihlásenou  pohľadávkou.  Právo  na  pomerné  uspokojenie  veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Ob-chodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered       claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied  only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application  to  the  trustee.  The  registration of  such claim  into  the  list  of  the claims  publishes  the  trustee  in  the   Commercial report with stating the creditor and the regis- tered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak  ide  o  zabezpečenú  pohľadávku,  v  prihláške  doručenej  správcovi  sa  musí  riadne  a  včas  uplatniť  aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,  inak zanikne (§ 28 ods.  4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application de-livered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,   otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

Ak  si  takýto  veriteľ  svoju  zabezpečenú  pohľadávku  v  základnej  prihlasovacej  lehote  neprihlási,  na  jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho,o čo sa dotknutá  podstata  v  dôsledku  toho  obohatila,  pričom  takéto  právo  môže  uplatniť  proti  dotknutej  podstate  ako pohľadávku  proti  podstate,  ktorá  sa  však  uspokojí  až  po  uspokojení  všetkých  ostatných  pohľadávok  proti  tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right  will not be taken  into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected pro-perty to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby    such right can be alleged against affected property as  claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná  na predpísanom tlačive a  musí obsahovať základné náležitosti,  inak sa naprihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,  priezvisko  a  bydlisko  alebo  názov  a  sídlo  úpadcu,  c)  právny  dôvod vzniku  pohľadávky,  d)   poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a preprinted form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken  into consideration.  The basic requirements of  the application  are: a)  name, surname  and residence  or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or    name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satis-fying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

K  prihláške  sa  pripoja  listiny  preukazujúce  v  nej  uvedené  skutočnosti.  Veriteľ,  ktorý  je  účtovnou  jednotkou,  v prihláške  uvedie vyhlásenie,  či  o  pohľadávke  účtuje  v  účtovníctve,  v  akom       rozsahu,  prí-padne  dôvody,  prečo  o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accoun-tancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy    (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ,  ktorý  nemá  na  území  Slovenskej  republiky  bydlisko  alebo  sídlo  alebo  organizačnú  zložku  podniku,  je povinný  ustanoviť  si  zástupcu  na  doručovanie  s  bydliskom  alebo  sídlom  na         území  Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu  písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak re-public, is obliged to determine his representative with residence  or seat in the Slovak republic  for    delivering and to announce  the determination of the representative to the trustee, otherwise the     documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca  bez  zbytočného  odkladu  po  uplynutí  základnej  prihlasovacej  lehoty  predloží  súdu  spolu so  svojím stanoviskom zoznam  podaní,  pri  ktorých  má  za  to,  že sa  na  ne  neprihliada  ako  na     prihlášky,  pričom súd  bez zbytočného  odkladu  uznesením  určí,  či  sa  na  tieto  podania  prihliada  ako  na  prihlášku.  Uznesenie  súd  doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30   ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the       court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not          taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain  delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno op-raviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an appli-cation, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných člens-kých štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/ 2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member sta-te than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 da-ted 29th May 2000.

JUDr. Štefan Dostál