Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/6/2015

KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.

 • Úpadca KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
  IČO: 36257664
  Hodská 1596/50
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 114 z roku 2015 dňa 17.6.2015
 • Spisová značka - súd 23K/6/2015
 • Spisová značka - správca 23K/6/2015 S1148
Text

Správca úpadcu, KOLÓNIASPOL, spol. s.r.o., IČO: 36 257 664, so sídlom Hodská 1596/50, 924 01 Galanta,  oznamuje, že dňom uverejnenia tohto  oznamu  v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.: 00421/905646755 alebo e-mail: dostal.advokat@gmail.com

 

JUDr. Štefan Dostál, správca