Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/10/2014

AD MARK s.r.o.

 • Úpadca AD MARK s.r.o.
  IČO: 36284327
  Galantská cesta 699/8
  92901  Dunajská Streda
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 130 z roku 2015 dňa 9.7.2015
 • Spisová značka - súd 23K/10/2014
 • Spisová značka - správca 23K/10/2014
Text

 Lucia Sandtner, PhD Správca úpadcu AD MARK, s.r.o Galantská cesta 699/8 Dunajská Streda 929 01,  IČO:362 84 327, sp. zn. : 23K/10/2014 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru na účely speňaženia majetku  tvoriaceho všeobecnú podstatu  vyhlasuje  2. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu :pohľadávky voči bývalému zamestnancovi Lapošová Zlatica,  v nominálnej hodnote 33 328,54 EUR, podľa ustanovenia  § 92 ods. 1 písm. d) ZKR „ ponukovým konaním ako súbor majetku “ 

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku - musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku  - musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby) ·  - musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy · musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách · musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: Ing. Lucia Sandtner ,PhD, Hviezdoslavova 477, 90501 Senica  v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – AD MARK, s.r.o .  – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 20.7.2015 vrátane  Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom · musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej    50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 3 tohto pokynu 

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť v prospech účtu úpadcu vedeného vo ZUNO  BANK , č. účtu IBAN SK2184100000001100216479   zálohu vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom  konaní vrátená.

3. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného majetku úpadcu po dohode so správcom  resp. s pracovníkmi úpadcu. Informácie budú poskytované na tel. č 0905 901 757. denne od 9.00 - 15.00 hod.

4.  Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ veriteľský výbor nerozhodne inak.

5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

6. Minimálna cena predávaného majetku v druhom kole ponukového konania nie je stanovená.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a poskytne najvýhodnejšie platobné podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený z dôvodu, že ponúkaná cena je neprimerane nízka, ponuky so súhlasom veriteľského výboru odmietnuť, ak zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

 8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj  veriteľského výboru, resp. ním povereného zástupcu, dňa 21.7.2015 o 10.00 hodine.  

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov (navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

11. Správca  uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až po doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a majetok úpadcu môže byť len so súhlasom veriteľského výboru ponúknutý záujemcovi s druhou najvyššou písomnou cenovou ponukou.

12.  Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné, prípadne toto konanie zrušiť, ak veriteľský výbor s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.  Ing. Lucia Sandtner