Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/6/2015

KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.

 • Úpadca KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
  IČO: 36257664
  Hodská 1596/50
  924 01  Galanta
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 138 z roku 2015 dňa 21.7.2015
 • Spisová značka - súd 23K/6/2015
 • Spisová značka - správca 23K/6/2015 S1148
Text

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: KOLÓNIASPOL, spol. s r.o., Hodská 1596/50, 924 01 Galanta, IČO: 36 257 664, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 07.09.2015 o 10.00 hod. v sídle správcu na adrese Robotnícka č. 79, 905 01 Senica s nasledujúcim programom:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku úpadcu

3. Voľba  veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR

5. Rôzne

6. Záver

 

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

JUDr. Štefan Dostál, správca