Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/28/2015

SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o. "v reštrukturalizácii"

 • Úpadca SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o. "v reštrukturalizácii"
  IČO: 35968621
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160 z roku 2016 dňa 18.8.2016
 • Spisová značka - súd 25K/28/2015
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/28/2015S1477
Text

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 19.11.2015 č. k. 25K/28/2015-26, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 229/2015 zo dňa 30.11.2015 pod položkou K025949, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: SANOTECHNIK-MAUROD, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 968 621, a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava a zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote prihláška pohľadávky, ktorú Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovne:

 

Por. č.

Veriteľ

 

 Názov

Adresa

IČO

Celková suma

 

1

ČESMAD Slovakia, združenie

Levická 1, 826 40 Bratislava - mestská časť Ružinov

30 779 553

338,69 eur

   

 

JUDr. Erik Bilský,

správca S1477