Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/20/2016

ONEP, s.r.o

 • Úpadca ONEP, s.r.o
  IČO: 36190292
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 164 z roku 2016 dňa 24.8.2016
 • Spisová značka - súd 36K/20/2016
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 36K/20/2016 S 1447
Text

OPRAVA TERMÍNU KONANIA PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV!!!

JUDr. Kvetoslava Živčáková, správkyňa úpadcu ONEP, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36190292, zápis v OR OS Trnava, Oddiel: S.r.o., vložka číslo: 37578/7, č. k. 36K/20/2016 v súlade s ust. § 34 ods. 1 zák. č. 7/ 2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zvoláva 1.schôdzu veriteľov, na deň 10.11.2016 o 10,00 hod., na adresu: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava (budova MADOS). Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu, 3. Voľba členov veriteľského výboru, 4. Potvrdenie alebo výmena správcu 5. Diskusia, 6. Záver. Prezentácia veriteľov od 9,45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z Obchodného registra, plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie /úradne overené/.

V Šamoríne, dňa 20.08.2016

JUDr. Kvetoslava Živčáková, správkyňa konkurznej podstaty