Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K15/2011

AGRODRUŽSTVO Mičiná, družstvo v "konkurze"

 • Úpadca AGRODRUŽSTVO Mičiná, družstvo v "konkurze"
  IČO: 36049352
  Horná Mičiná 151
  97401  Horná Mičiná
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 176 z roku 2011 dňa 13.9.2011
 • Spisová značka - súd 2K15/2011
 • Spisová značka - správca S2K15/2010
Text

Správca konkurznej podstaty úpadcu oznamuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm d/ Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa, 2.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu mino dražby:

Univerzálny nakladač čelný UNC LOCUS 752 so základnou lopatou, výrobné číslo 2266/A/07, rok výroby:2007, publikovaný v Obchodnom vestníku č. 182/2010 zo dňa 22.9.2010 súpis. hodnota 18.000,-Eur za najvyšiu ponúknutú cenu. Forma cenovej ponuky: Záujemcovia svoje ponuky zašlú písomnou formou alebo ich doručia osobne na adresu správcu v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 2K15/2010 s doložkou "neotvárať".Záujemca vloží do obálky ponuku, pri právnickej osobe originál alebo overenú kópiu výpisu z OR, nie starší ako 3 mesiace, pri fyzickej osobe-podnikateľovi overenú kópiu živnostenského listu, pri fyzickej osobe originál alebo kópiu rodného listu, čestné vyhlásenie že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, doklad o zaplatení zábezpeky pre ponukové konanie 2.000,-Eur v prospech účtu úpadcu vedeného v Tatrabanke a.s. Banská Bystrica, č. účtu: 2926842307/1100 najneskôr do 10.10.2011 do 12,00 hod. Zložené zálohy budú neúspešným záujemcom vrátené najneskôr do 7dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Obhliadka predmetu predaja sa uskutoční dňa 23.9.2011 v priestoroch skladovateľa na ulici Senická cesta 5, Banská Bystrica medzi 9,00-10,00.Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 3.10.2011 v kancelárii správcu za prítomnosti príslušného orgánu, ktorý bude po vyhodnotení ponúk požiadaný o schválenie víťaza ponukového konania. Kupujúcim predmetu ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne zo všetkých záujemcov najvyššiu ponukovú cenu. Ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z navrhovanej ceny. Zmluvná pokuta bude úspešnému záujemcovi odpočítaná zo zloženej zálohy pred jej vrátením. Prípadnú zvyšnú časť zmluvnej pokuty uhradí úspešný záujemca do 3 dní odo dňa výzvy správcu. Správca môže odmietnuť predloženú ponuku len s písomným súhlasom zabezpečeného veriteľa.