Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K 236/94

Kovomont a.s.

 • Úpadca Kovomont a.s.
  IČO: 31412424
  SNP 53
  936 01  Šahy
 • Druh Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 5 z roku 2012 dňa 9.1.2012
 • Spisová značka - súd 1K 236/94
 • Spisová značka - správca 1K 236/94 S1156
Text

Správca konkurznej podstaty úpadcu: KOVOMONT, a.s., SNP 53, 936 01 Šahy, č.k. 1K 236/94, vyzýva záujemcov na predloženie ponúk na odkúpenie majetku úpadcu za účelom zistenia predbežného záujmu o kúpu majetku úpadcu. Predbežný záujem sa zisťuje za účelom zabezpečenia hospodárnosti konania podľa ustanovení ZKV.  Upozornenie : uvedené zverejnenie slúži na zistenie záujmu o majetok úpadcu a samotný predaj bude realizovaný spôsobom v súlade s opatrením Krajského súdu v Bratislave a to formou ponukového konania. Toto oznámenie nie je verejnou obchodnou súťažou a nijakým spôsobom nezaväzuje správcu ani nezakladá jeho povinnosť uzavrieť so záujemcom zmluvu na odpredaj majetku úpadcu. Na odkúpenie majetku nie je právny nárok. Špecifikácia majetku: Administratívna budova, k.ú. Šahy, LV 244, s.č. 307, parc. č. 1752/1 a 1752/2, OP: 11. 571,61 m3, ZP : 1. 598,00 m2 , náhradný vodný zdroj s. č. 1774 na parc. 3753 , 3751/18 , 3751/19 , 3751/20 (znalecká cena 212,441 EUR) a pozemok na p.č. 984 v IBV mesta Šahy (Znalecká cena 6.300EUR). Osobné Motorové vozidlo Škoda Forman, r.v. 1994, stav: opotrebované, (cena podľa znaleckého posudku 453EUR). Kontakt na poskytnutie informácií resp. zaslanie predbežného záujmu: e-mail: baran@zutom.sk alebo na adresu správcu: Ing. Róbert Baran, správca, Novozámocká 224, 949 05 Nitra. Termín na prejavenie záujmu: 15 dní odo dňa zverejnenia tohto podania Forma: záujemca v korešpondencii uvedie špecifikáciu majetku zaradeného do súpisu, o ktorý prejavuje predbežný záujem a návrh kúpnej ceny.

Ing. Róbert Baran, správca