Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101  Bratislava
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 134 z roku 2012 dňa 13.7.2012
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

Mgr. Dušan Marko, správca úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 4K/6/2012, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Páričkova 18, 821 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9. 00-12. 00 hod. a od 13. 0016. 00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t.č.: +421 905 405 242 alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: marko@spravca.eu