Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  851 01   Bratislava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 162 z roku 2012 dňa 22.8.2012
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

Mgr. Dušan Marko, správca úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn.: 4K/6/2012, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 05.10.2012 (piatok) o 11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Páričkova 18, 821 08 Bratislava. Program schôdze je nasledovný: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR, 5. Záver. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.