Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  917 01  Trnava
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 164 z roku 2012 dňa 24.8.2012
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Správca na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 08.06.2012 vylučuje podľa ust. § 81 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovné zložky majetku:

POZEMOK:

pozemok parcely registra "C" evidovaný na katastrálnej mape ako parc. č. 8380/21, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 630 m2, obec: Trnava, štát : SR, katastrálne územie: Trnava, zapísaný na LV č.: 9416 vydaný Správou katastra Trnava

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 41.580 Eur

POZEMOK:

pozemok parcely registra "C" evidovaný na katastrálnej mape ako parc. č. 8380/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 1797 m2, obec: Trnava, štát : SR, katastrálne územie: Trnava, zapísaný na LV č.: 9416 vydaný Správou katastra Trnava

Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 118.602 Eur

------

Správca na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 28.06.2012 vylučuje podľa ust. § 81 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovné zložky majetku:

POZEMOK:

pozemok parcely registra "C" evidovaný na katastrálnej mape ako parc. č. 8380/9, výmera: 11.426 m2, druh pozemku - zastavané plochy  nádvoria, obec: Trnava, okres: Trnava, k.ú.: Trnava, zapísaný na LV č. 7075, vydanom Správou katastra Trnava

Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 754.116 Eur