Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s. r. o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s. r. o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 166 z roku 2012 dňa 28.8.2012
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/6/2012, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: INOVA - Electric s.r.o., Železničná 59, 821 07 Bratislava, IČO: 31 401 414, iné pohľadávky, neuhradené faktúry č. 111010811, č. 111010904, č. 111010982, č. 111011033, č. 111011078, č. 111011116, č. 111011175, č. 111011180, č. 111011260, č. 111011276, č. 111011283, č. 111011327, č. 111011332, č. 111011363 v celkovej sume: 2.403,72 €.

Mgr. Dušan Marko, správca