Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 178 z roku 2012 dňa 14.9.2012
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00-12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00-14.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel. č.: 041/5006068-69.