Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s. r. o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s. r. o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2012 dňa 10.10.2012
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

2M elektro.sk, s.r.o.

 vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej v texte len „ZKR“/

 

Miesto konania: kancelária správcu, Páričkova 18, 821 08 Bratislava

Deň konania: 05.10.2012, piatok

Čas konania: 11.20 hod.

Číslo konkurzného konania: 4K/6/2012

Zvolávateľ zasadnutia: Mgr. Dušan Marko, správca

 

Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru: SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava, EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa, Mgr. Dušan Marko, správca

 

Program zasadnutia: 1.Otvorenie zasadnutia, 2. Voľba predsedu veriteľského výboru, 3.Záver.

 

1.             Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

 

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR stanovenej po skončení prvej schôdze veriteľov. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru. Správca oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru.

 

2.             Voľba predsedu veriteľského výboru

 

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru spoločnosť SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava,

 

Hlasovanie: Za: SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava, EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa, Proti: nikto,  Zdržal sa: nikto

 

Uznesenie č. 1:

 

Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – spoločnosť SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava

 

3.             Záver

 

Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Zasadnutie bolo ukončené o 11.20 hod.

 

V Bratislave dňa 05.10.2012

 

 

Podpis správcu úpadcu: Mgr. Dušan  Marko

Podpis predsedu veriteľského výboru: SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava, v zastúpení: Mgr. Katarína Horváthová