Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 211 z roku 2012 dňa 31.10.2012
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 24.10.2012 do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľov:

-    VENTRA SLOVAKIA s.r.o., IČO: 35 823 275, so sídlom Košariská 192/42, Dunajská Lužná, v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 5.432,94 EUR,

-    Anton Molík, Hlinícka 405/13, Bytča, v celkovej sume prihlásenej pohľadávky 2.021,30 EUR.

 V Žiline dňa 26.10.2012                                                          JUDr. Martina Fiľakovská, správca