Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s. r. o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s. r. o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 32 z roku 2013 dňa 14.2.2013
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

PONUKOVÉ KONANIE - 3.kolo

V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/ správca úpadcu 2M elektro.sk, s.r.o., Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/6/2012, Mgr. Dušan Marko ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovný súbor hnuteľných vecí:

1. Hnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 30.8.2012 v OV č. 167/12 (K011091). Prevažne sa jedná o elektrotechnické súčiastky, svietidlá, pri ktorých však nie je správcovi známa ich funkčnosť a bezchybnosť.

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č. 0905 405 242. 3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku podávali záväzné ponuky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota. 4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote nebude správca prihliadať. 5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „predaj - neotvárať" na adresu kancelárie správcu: Mgr. Dušan Marko, Páričkova 18, 821 08 Bratislava. 6. Ponuka musí obsahovať peňažnú sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu - kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.

7. Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a vyhotoví o tom zápisnicu. 8. Správca oznámi veriteľskému výboru vybratého záujemcu,

9. Podmienkou prevodu vlastníctva k predávanej hnuteľnej veci je úhrada kúpnej ceny najneskôr k momentu podpisu kúpnej zmluvy na bankový účet úpadcu č. 1100670006/1111 vedený v UniCredit Bank, a.s. a skutočnosť, že kupujúci si na vlastné náklady zabezpečí odvoz predmetných hnuteľných vecí za účasti správcu alebo ním poverenej osoby, 10. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom .

Mgr. Dušan Marko, správca