Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  851 01   Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2013 dňa 5.4.2013
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru

2M elektro.sk, s.r.o.

 

Deň konania: 18.1.2013

Čas konania: 10.00 hod.

Miesto konania: kancelária zástupcu predsedu VV

Číslo konkurzného konania: 4K/6/2012

Zvolávateľ zasadnutia: Mgr. Katarína Horváthová – predseda VV

 

Prítomní na zasadnutí v zmysle písomného hlasovania veriteľského výboru: SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová, EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa. V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasovali členovia VV písomne a preto sa na účely uznášania schopnosti považujú za prítomných.

 

Program zasadnutia:

1.Otvorenie zasadnutia, 2. Udelenie súhlasu s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný majetok úpadcu, pričom najvyššia ponúknutá cena, ktorá bude následne správcom prijatá, nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku, 3.Záver.

 

1.        Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

               

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril jeho zvolávateľ – predseda. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že písomne hlasovali traja členovia veriteľského výboru (SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová, EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa) a na základe uvedeného sa taktiež považujú za prítomných.

 

2.        Udelenie súhlasu s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný majetok úpadcu, pričom najvyššia ponúknutá cena, ktorá bude následne správcom prijatá, nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku

 

Pred hlasovaním bola každému členovi VV doručená žiadosť správcu o vydanie súhlasu s udelením záväzného pokynu. Traja členovia VV hlasovali podľa ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR písomne za schválenie predloženého návrhu v celom rozsahu.

 

Hlasovanie: Za: SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová, EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa, Proti: nikto,  Zdržal sa: nikto

 

Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor jednohlasne a bez zmien schválil predložený návrh správcu a udeľuje správcovi súhlas s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný majetok úpadcu, pričom najvyššia ponúknutá cena, ktorá bude následne správcom prijatá, nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku

 

3.            Záver

 

Na záver zvolávateľ predseda oznámil, že zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku.

 

V Bratislave dňa 21.1.2013

 

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                              Predseda VV