Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  851 01   Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2013 dňa 10.4.2013
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/6/2012, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: PANLUX SK, s.r.o., Pálenická 476/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 44 646 879, iné pohľadávky, Čiastočne uhradená faktúra č. 12100414, Neuhradená faktúra č. 12100508, č. 12100543, č. 12100546, č. 12100635, č. 12100572 v celkovej sume: 3 830,49 €.