Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/23/2012

NOVÁ DREVINA s. r. o.

 • Úpadca NOVÁ DREVINA s. r. o.
  IČO: 30226813
  Bytčická 89
  01001  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 87 z roku 2013 dňa 7.5.2013
 • Spisová značka - súd 3K/23/2012
 • Spisová značka - správca 3K/23/2012/S1490
Text

Výzva na predkladanie ponúk

JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty úpadcu NOVÁ DREVINA, s.r.o., IČO: 30 226 813, Bytčická 89, Žilina  v súlade so záväzným pokynom uloženým správcovi veriteľským výborom na svojom zasadnutí dňa 24.4.2013, ( zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru  bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 82/2013 zo dňa 29.4.2013 ) vydáva výzvu na predkladanie ponúk na odkup majetku vo vlastníctve úpadcu uvedeného  v súpise majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 1 až 42 a 45 až 49 zverejneného v OV č. 16/2013- jedná sa o nefunkčné, poškodené a znehodnotené  stroje (kompresory, striekacie kabíny, dopravníky, frézy, vyrezávače, formátovacie stroje, začisťovacie stroje, zváracie stroje, baliacu  linku, vzduchotechniku a pod.) spolu v súpisovej hodnote 5 050,- Eur (ďalej len „majetok“) za nasledujúcich podmienok resp. za podmienok uvedených v zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru publikovanú v Obchodnom vestníku č. č. 82/2013 zo dňa 29.4.2013.

Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty JUDr. Michal Brož, Radlinského 47, Dolný Kubín ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Predkladanie ponúk – NOVÁ DREVINA – neotvárať“ najneskôr do 13.5.2013 do 10:30. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku.

Ponuka musí obsahovať:

a) označenie záujemcu: pri záujemcovi - fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a fotokópiu výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predloží fotokópiu občianskeho preukazu alebo pasu. Pri záujemcovi -právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a fotokópiu výpisui z obchodného registra,

b) návrh cenovej ponuky na odkup majetku a to návrh na odkup farebného kovu (všetkého druhu) za 1kg a návrh cenovej ponuky na odkup železného šrotu (všetkého druhu) za 1kg  s DPH a bez DPH,

V prípade záujmu o obhliadku majetku sa táto uskutoční na základe mailovej požiadavky predkladateľa ponuky po dohode so správcom.

Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie, sa neprihliada.

Správca si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Oznámenie o výsledku ponukového konania správca oznámi úspešnému záujemcovi do 14.5.2013. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.

Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5 dní odo dňa oznámenia výsledku ponukového konania.

Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového konania možno získať na adrese správcu JUDr. Michal Brož, Radlinského 47, Dolný Kubín alebo mailom na judr.michalbroz@gmail.com.

 V Dolnom Kubíne dňa 2.5.2013

JUDr. Michal Brož, správca