Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 102 z roku 2013 dňa 29.5.2013
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

Správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, Žilina v súlade s § 38 ods. 6 zákona č.7/2005 Z.z. zabezpečil zverejnenie zápisnice zo štvrtého zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

3K/9/2012

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia veriteľského výboru

úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o.,  

so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132

(ďalej len „úpadca“)

 Dátum konania:                 22.05.2013

 Miesto konania:                 priestory centrály Tatra banky, a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava

 Prítomní:                

 1. Tatra banka, akciová spoločnosť so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 (ďalej len „Tatra banka, a.s.“) zastúpená: Ing. Andrej Lachkovič
 2. Slovenská záručná a rozvojová banka, akciová spoločnosť so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 (ďalej len „SZRB, a.s.“), zastúpená: Mgr. Monika Štefančíková
 3. RE-STAV s.r.o., so sídlom Nábrežie Mládeže 85, 949 01 Nitra, IČO: 36 558 737 (ďalej len „RE-STAV s.r.o.“), zastúpená: Mgr. Peter Hargaš

 Začiatok:                      14,00 hod.

Ukončenie:                   14,20 hod.

 

 Program rokovania:

 

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

2. Vyhodnotenie druhého ponukového kola,

3. Prerokovanie Žiadosti správcu Úpadcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie súboru motorových vozidiel, kancelárskeho  nábytku, počítačovej techniky a súboru nefunkčného technického zariadenia,

4. Prerokovanie Žiadosti správcu Úpadcu o uloženie záväzného pokynu na uskutočnenie III. kola ponukového konania na speňaženie materiálových zásob,

5. Záver

 K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru.

Schôdza bola zvolaná predsedom veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru a otvoril rokovanie schôdze.

 K bodu 2 – Vyhodnotenie druhého ponukového kola.

Konštatuje sa, že v súlade so záväzným pokynom bolo dňa 29.04.2013 v OV č. 82/2013 zverejnené II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie dvoch súborov hnuteľných vecí (1. súbor – motorové vozidlá vrátane prívesného vozíka, 2. súbor – materiálové zásoby, kancelársky nábytok a počítačová technika). V stanovenej lehote na predkladanie ponúk boli správcovi úpadcu na kúpu súboru hnuteľných vecí – motorových vozidiel vrátane prívesného vozíka doručené 4 ponuky a na kúpu hnuteľných vecí – materiálových zásob, kancelárskeho nábytku, počítačovej techniky bola doručená jedná ponuka, ktorá však nespĺňala stanovené podmienky, nakoľko záujemca nemal záujem o materiálové zásoby. Dôvodom zasadnutia veriteľského výboru je žiadosť správcu úpadcu o schválenie najvyššej doručenej ponuky na kúpu hnuteľných vecí – motorových vozidiel vrátane prívesného vozíka.

 Predseda veriteľského výboru následne požiadal členov veriteľského výboru o hlasovanie k prijatiu uznesenia č. 1 v znení:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán schvaľuje prevod (predaj) hnuteľných vecí (motorových vozidiel vrátane prívesného vozíka), ktoré sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 232/2012 a v OV 4/2013 Denisovi Frličkovi, bytom Hviezdoslavova 19, Turany za sumu 3.105,-EUR.“

 Výsledok hlasovanie:

Za:                         3 (Tatra banka, a.s., SZRB, a.s., RE-STAV s.r.o.)

Proti:                      0

Zdržal sa:             0

 Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor jednohlasne prijal uznesenie č. 1, ktorým schválil prevod (predaj) hnuteľných vecí (motorových vozidiel vrátane prívesného vozíka), ktoré sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 232/2012 a v 4/2013 Denisovi Frličkovi, bytom Hviezdoslavova 19, Turany za sumu 3105,-EUR.

 K bodu 3 - Prerokovanie Žiadosti správcu úpadcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie súboru motorových vozidiel, kancelárskeho  nábytku, počítačovej techniky a súboru nefunkčného technického zariadenia.

 Správca úpadcu informoval členov veriteľského výboru, že Miroslav Frlička prejavil záujem o kúpu kancelárskeho nábytku (OV č. 232/2012 poradie: 5), počítačovej techniky (OV č. 232/2012 poradie: 4) a súboru nefunkčného elektrického náradia nezaradeného do súpisu majetku spolu za sumu 740,-Eur. Správca úpadcu žiada veriteľský výbor o schválenie predaja vyššie uvedených hnuteľných vecí p. Miroslavovi Frličkovi za sumu 740,-Eur. Členovia veriteľského výboru konštatujú, že o odpredaji súboru nefunkčného elektrického náradia rozhodnú až keď bude zapísaný do konkurznej podstaty úpadcu.

 Predseda veriteľského výboru následne požiadal členov veriteľského výboru o hlasovanie k prijatiu uznesenia č. 2 v znení:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán žiada správcu úpadcu, aby v prípade ak nefunkčný elektrický materiál je vlastníctvom úpadcu bol bezodkladne zapísaný do konkurznej podstaty úpadcu a súčasne schvaľuje spoločný prevod (predaj) kancelárskeho nábytku (OV č. 232/2012 poradie: 5)  a počítačovej techniky (OV č. 232/2012 poradie: 4) Miroslavovi Frličkovi, bytom Hviezdoslavova 19, Turany za sumu 440,-EUR“

 Výsledok hlasovanie:

Za:                         3 (Tatra banka, a.s., SZRB, a.s., RE-STAV s.r.o.)

Proti:                      0

Zdržal sa:             0

 Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor jednohlasne prijal vyššie uvedené uznesenie č. 2.

 K bodu 4 - Návrh správcu na udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.

 Konštatuje sa, že členom veriteľského výboru bola doručená žiadosť správcu o udelenie záväzného pokynu na speňažovanie materiálových zásob úpadcu zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. súpis. zložky majetku 6, OV č. 232/2012 formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.

 Predseda veriteľského výboru následne požiadal členov veriteľského výboru o hlasovanie k prijatiu uznesenia č. 3 v znení:

 „Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu záväzný pokyn, speňažiť materiálové zásoby tvoriace všeobecnú podstatu úpadcu zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 6, zverej. v OV č. 232/2012 podľa § 92 ods. 1 pis. d) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií formou verejného ponukového konania tak, že:

a) správca ponuku na odpredaj zverejní v Obchodnom vestníku, ponuky je potrebné zasielať na adresu správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“;

b) ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje záujemcu, navrhovanú kúpnu cenu, spôsob úhrady navrhovanej kúpnej ceny a lehotu jej splatnosti, čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,  výpis záujemcu z obchodného registra/živnostenského nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ -  fotokópiu občianskeho preukazu;

c) kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia kúpna cena;

d) na podávanie ponúk bude určených pätnásť kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku;

e) otváranie obálok uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk;

f) veriteľský výbor si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že budú zjavne neadekvátne.

Výsledky hlasovania:

Za:                   3 (Tatra banka, a.s., SZRB, a.s., RE-STAV s.r.o.)

Proti:               0

Zdržal sa:        0

 Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor jednohlasne prijal vyššie uvedené uznesenie č.3.

K bodu  5 - záver

Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

............................................................

Tatra banka, akciová spoločnosť

v zast.: Ing. Andrej Lachkovič

 predseda veriteľského výboru