Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  851 01   Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 120 z roku 2013 dňa 24.6.2013
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

 

Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/6/2012, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Velkoobchod Vysočina s.r.o., Husovo náměstí 14, Ledeč nad Sázavou, IČO: 49 810 162, iné pohľadávky, neuhradené faktúry č. 201041373, č. 201041660, č. 201041831, č. 201041864, č. 201042043, č. 201140031 v celkovej sume: 1 572,26 €.