Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/72/2012

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  821 09  Bratislava-Ružinov
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 130 z roku 2013 dňa 9.7.2013
 • Spisová značka - súd 3K/72/2012
 • Spisová značka - správca 3K/72/2012 S310
Text

JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, v pracovných dňoch v čase 09.00-12.00 a 13.00-16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na č. 02/ 55 56 82 13,

JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty