Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  917 01  Trnava
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 148 z roku 2013 dňa 2.8.2013
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Správca na základe záväzného pokynu veriteľského výboru a uzatvorenej Dohody o urovnaní s Mestom Trnava vylučuje podľa ust. § 81 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovné súpisové zložky majetku s poznámkou o spornom zápise v prospech Mesta Trnava:

- Pozemok parcely reg. „C“ evidovaný na katastrálnej mape ako parc. č. 8381/2, výmera: 305 m2, druh pozemku - zastavané plochy  nádvoria,

- Pozemok parcely reg. „C“ evidovaný na katastrálnej mape ako parc. č. 8380/35, výmera: 145 m2, druh pozemku - zastavané plochy  nádvoria,

- Pozemok parcely reg. „C“ evidovaný na katastrálnej mape ako parc. č. 8380/37, výmera: 32 m2, druh pozemku - zastavané plochy  nádvoria,

v obci Trnava, okrese Trnava, k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000, vydanom Správou katastra Trnava, spoluvlastnícky podiel 1/1.