Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/72/2012

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  821 09  Bratislava-Ružinov
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 163 z roku 2013 dňa 23.8.2013
 • Spisová značka - súd 3K/72/2012
 • Spisová značka - správca 3K/72/2012 S310
Text

JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu 1. Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava, IČO: 36 611 549, zvoláva v súlade s § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii prvú schôdzu konkurzných veriteľov na deň 27.09.2013 o 13.00 hod. (prezentácia od 12.45 hod.), ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu konkurznej podstaty: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie schôdze veriteľov
 2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze
 3. Správa o stave majetku úpadcu
 4. Voľba členov veriteľského výboru
 5. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
 6. Záver

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR.