Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/72/2012

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  821 09  Bratislava-Ružinov
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 192 z roku 2013 dňa 4.10.2013
 • Spisová značka - súd 3K/72/2012
 • Spisová značka - správca 3K/72/2012 S310
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

 

 

Úpadca:                                                                     1. Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska  ,   821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 36 611 549

Spisová značka súdneho spisu:                                  3K/72/2012

Spisová značka správcovského spisu:                        3K/72/2012 S310

Dátum a čas konania:                                     27.09.2013 o 13,30 hod.

Miesto konania:                                              kancelária správcu, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

 

 

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

 

1)      DLM - INTER PRODUCT, spol. s. r. o., F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757; zast.: Advokátska kancelária Korytár, s.r.o, so sídlom Sladovnícka 13, Trnava 917 01, IČO: 47 243 279, konateľom Mgr. Ing. Pavol Korytár, na základe plnomocenstva zo dňa 25.09.2013,

2)      J&J - FACTORING s.r.o., Grösslingova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 43 996 736; zast.: Advokátska kancelária Korytár, s.r.o, so sídlom Sladovnícka 13, Trnava 917 01, IČO: 47 243 279, konateľom Mgr. Ing. Pavol Korytár, na základe plnomocenstva zo dňa 25.09.2013,

3)      L & A - Consult s.r.o., Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130; zast.: Advokátska kancelária Korytár, s.r.o, so sídlom Sladovnícka 13, Trnava 917 01, IČO: 47 243 279, konateľom Mgr. Ing. Pavol Korytár, na základe plnomocenstva zo dňa 25.09.2013.

 

Ďalej prítomní:

 

 • JUDr. Karol Kovár, správca
 • Mgr. Hana Horňáková, zapisovateľ

   

   

  Program:

  1. Otvorenie 2. Voľba predsedu veriteľského výboru

  3. Záver

   

   

  Ad 1.)

  Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca JUDr. Karol Kovár (ďalej len „správca") o 13:30 hod., ktorý na základe prítomnosti veriteľov, resp. ich splnomocnených zástupcov skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia. Správca v úvode skonštatoval, že ide v poradí o prvú schôdzu veriteľského výboru, poučil členov veriteľského výboru, že každý má jeden hlas a na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru s tým, že v prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.

   

  Ad 2.)

  Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby predložili svoje návrhy na predsedu veriteľského výboru. Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: L & A - Consult s.r.o., Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130.

   

  Následne bolo uskutočnené hlasovanie:

   

  výsledok hlasovania:

  Za: 3 hlasy

  Proti: 0 hlasov

  Zdržal sa: 0 hlasov

   

   

  Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru veriteľa - L & A - Consult s.r.o., Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130.

   

   

  Ad. 3)

   

  Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný o 13,45 hod., prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

   

  V Bratislave dňa 27.09.2013

   

  vyhotovil predseda veriteľského výboru:

                                                                                

  L & A - Consult s.r.o.

  zast: Advokátska kancelária Korytár, s.r.o

  Mgr. Ing. Pavol Korytár, konateľ