Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R/3/2013

FENESTRA Sk, spol. s .r.o. „v reštrukturalizácii“

 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s .r.o. „v reštrukturalizácii“
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  953 01   Zlaté Moravce
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 243 z roku 2013 dňa 17.12.2013
 • Spisová značka - súd 32R/3/2013
 • Spisová značka - správca 32R/3/2013 S1240
Text

Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra, správca v reštrukturalizácii dlžníka FENESTRA Sk, spol. s .r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 36 521 451, Priemyselná 17,  953 01 Zlaté Moravce zvoláva podľa ust. § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10.01.2014 o 11.00 hod. v Hoteli Mikádo, Hollého 11, 949 01 Nitra v Kongresovej sále I. Program schvaľovacej schôdze: 1. Rozprava, 2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Prezentácia účastníkov plánu bude prebiehať od 10.30 hod. Účastníci plánu sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti účastníka plánu alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp. poverení zamestnanci účastníkov plánu dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca. Pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.     

Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 09.12.2013 schválil predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka a zároveň odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby za jeho prijatie hlasovali. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v kancelárii správcu na ulici Štúrova 22, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách, t. j. od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod., kontakt: tel.: 037/642 59 41, e-mail: office@ssr.sk.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca