Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/31/2013/

ForHaus, s.r.o.

 • Úpadca ForHaus, s.r.o.
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  960 01  Zvolen
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 34 z roku 2014 dňa 19.2.2014
 • Spisová značka - súd 2K/31/2013/
 • Spisová značka - správca 2K/31/2013/S1565
Text

Záväzný pokynu veriteľského výboru  pri speňažovaní všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu ForHaus, s.r.o., I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen, IČO: 45 506 248 - č. k. 2K/31/2013

 

Správca konkurznej podstaty (SKP) listom  zo dňa 17.1.2014 požiadal veriteľský výbor (VV) o udelenie záväzného pokynu vo veci speňažovania všeobecnej podstaty  hnuteľných vecí úpadcu.

 1. Osobné vozidlo OPEL ZAFIRA 1.8., 642U3-AC, AC kombi – r. výroby 1999, súpisová hodnota 1.200,00 EUR. 
 2. Nákladné vozidlo Citroen JUMPER 2.2 HDI ZBRMNB/AX  - r. výroby 2005, súpisová hodnota 3.500,00 EUR
 3. Registračná pokladňa ELCOM 500 T Handy, súpisová hodnota 100,00 EUR

 

Súpis predmetného majetku bol uverejnený v OV SR č. 161/2013 dňa 23.8.2013.

 

SKP navrhol uskutočniť speňažovanie spôsobom v zmysle ust. § 92 ods. 1, písm. d ZKR, a to konkrétne realizáciou verejného ponukového konania.

 

Veriteľský výbor súhlasí v súlade s ustanovením § 92 ods. 1  písm.  d)  ZKR  speňažovať  majetok tvoriaci všeobecnú podstatu, a to každú vec samostatne formou ponukového konania publikovaného v OV SR za nasledovných podmienok:

- v prvom kole ponukového konania za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty

- v druhom kole ponukového konania za cenu vo výške 70% súpisovej hodnoty

- v ďalšom kole ponukového konania za najvyššiu cenu po odsúhlasení veriteľského výboru

 

Hlasovanie : 

 

člen veriteľského výboru

 

Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. Augusta 8-10, Bratislava

Hlasoval za predaj majetku podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZKR speňažovať všeobecnú podstatu

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava

Hlasoval za predaj majetku podľa § 92 ods. 1, písm. d) ZKR

speňažovať všeobecnú podstatu

 

Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava na základe plnomocenstva  - Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 01 Banská Bystrica

Hlasoval za predaj majetku podľa § 92 ods. 1, písm. d) ZKR speňažovať všeobecnú podstatu

 

 

 

Z celkového počtu 3 členov veriteľského výboru sa hlasovania zúčastnili 3 členovia.

 

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že hlasovanie  bolo vykonané riadne a na základe súčtu hlasov hlasujúcich členov veriteľského výboru prijal veriteľský výbor nasledovné

 

uznesenie č. 1

ktorým udeľuje správcovi konkurzne podstaty  záväzný pokyn

 

Veriteľský výbor udeľuje v zmysle  s ust. § 84 ods. 1 ZKR záväzný pokyn v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR  speňažovať majetok tvoriaci všeobecnú podstatu, a to každú vec samostatne formou ponukového konania publikovaného v OV SR za nasledovných podmienok:

- v prvom kole ponukového konania za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty

- v druhom kole ponukového konania za cenu vo výške 70% súpisovej hodnoty

- v ďalšom kole ponukového konania za najvyššiu cenu po odsúhlasení veriteľského výboru

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 10. februára  2014

Predseda veriteľského výboru :                   

 

 

Sociálna poisťovňa

Mgr. Anna Osláčová

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 14.02.2014

Mgr. Tomáš Zahradník, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu