Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 56 z roku 2014 dňa 21.3.2014
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ust. § 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách vyzýva spoluvlastníkov nasledovných nehnuteľností na uplatnenie predkupného práva, a to v lehote 90 dní odo dňa zverejnenia tohto podania:

 

Por.č.

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo listu vlastníctva

Kat. územie /obec/štát

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

Súpisová hodnota v €

1

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4169

Trvalý trávnatý porast

24310

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

105,56 €

2

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4559

Lesný pozemok

158887

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

689,90 €

3

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4629

Trvalý trávnatý porast

3771

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

16,37 €

4

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6105

Trvalý trávnatý porast

2118

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

9,20 €

5

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6278

Trvalý trávnatý porast

3885

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

16,86 €

6

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6340

Trvalý trávnatý porast

3587

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

15,58 €

7

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6602

Trvalý trávnatý porast

136871

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

594,31 €

8

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6609

Trvalý trávnatý porast

1773

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

7,70 €

9

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6627

Trvalý trávnatý porast

289308

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

1 256,21 €

10

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6691

Trvalý trávnatý porast

8515

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

36,97 €

11

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6749

Trvalý trávnatý porast

2091

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

9,08 €

12

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

9539

Lesný pozemok

1072322

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

4 656,14 €

13

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

91213

Trvalý trávnatý porast

125318

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

544,14 €

14

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

92611/1

Trvalý trávnatý porast

275

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

1,19 €

15

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

92611/2

Trvalý trávnatý porast

31619

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

137,29 €

16

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6220

Trvalý trávnatý porast

47204

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

204,96 €

17

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6277

Trvalý trávnatý porast

3551

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

15,42 €

18

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6484

Trvalý trávnatý porast

2521

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

10,95 €

19

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6528

Trvalý trávnatý porast

94422

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

409,99 €

20

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6637

Lesný pozemok

4044189

2050

Párnica/Párnica/SR

2/608

17 560,29 €

21

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

5928

Trvalý trávnatý porast

884075

2050

Párnica/Párnica/SR

2/608

3 838,75 €

22

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6230

Trvalý trávnatý porast

1254176

2050

Párnica/Párnica/SR

2/608

5 445,76 €

23

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4807

Lesný pozemok

736868

2611

Párnica/Párnica/SR

2/608

3 199,55 €

24

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

5929

Lesný pozemok

1723086

2612

Párnica/Párnica/SR

2/608

7 481,82 €

25

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

5982

Trvalý trávnatý porast

558501

2613

Párnica/Párnica/SR

2/608

2 425,07 €

26

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2844/8

Ostatná plocha

12551

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

54,50 €

27

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2943

Trvalý trávnatý porast

674478

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

2 928,65 €

28

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

3925

Trvalý trávnatý porast

168333

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

730,92 €

29

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4915

Lesný pozemok

351209

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

1 524,99 €

30

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6847

Lesný pozemok

291111

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

1 264,03 €

 

Podmienky riadneho uplatnenia predkupné práva:

Záväzná ponuka na uplatnenie predkupného práva musí byť správcovi doručená najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty, pričom najneskôr v tento deň musí byť na účet konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave Tatra banka, akciová spoločnosť, č. účtu 2923898700/1100, IBAN: 1100 0000 0029 2389 8700 pripísaná záloha vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku, na odkúpenie ktorého zaslal záujemca záväznú ponuku. Prílohou záväznej ponuky zároveň musí byť fotokópia občianskeho preukazu, resp. iného dokladu preukazujúceho totožnosť záujemcu, prípadne výpis z obchodného registra alebo iného príslušného registra.

V prípadne úspechu bude zároveň záujemca povinný znášať poplatky spojené so zmenou zápisu v katastri nehnuteľností, ako aj náklady na právne úkony spojené s prevodom vlastníckeho práva, pričom cena za spracovanie kúpnej zmluvy je stanovená na 70,- € bez dane z pridanej hodnoty v prípade jedného účastníka zmluvy na strane kupujúceho. Cena za každého ďalšieho účastníka zmluvného vzťahu bude 10,00 € bez dane z pridanej hodnoty. Náklady na právne úkony spojené s prevodom vlastníckeho práva a cena za spracovanie kúpnej zmluvy sú vždy príjmom konkurznej podstaty Úpadcu ako príjem zo speňaženia dotknutého nehnuteľného majetku, ktorý bude kúpnou zmluvou speňažovaný.

 

V Trenčíne, dňa 18.03.2014

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu