Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 113 z roku 2014 dňa 16.6.2014
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1595
Text

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.

Ing. Dušan Kuruc, správca