Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 113 z roku 2014 dňa 16.6.2014
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1595
Text

Výzva na prihlásenie pohľadávky.

Je potrebné dodržať stanovené termíny.

 

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.05.2014, č.k. 2K/38/2013, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 03.06.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116.

 

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2014 a zároveň týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 2K/38/2013. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

 

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

 

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

 

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej

pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

 

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

 

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

 

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy

z dokumentov dlžníka.

 

Ing. Dušan Kuruc, správca

 

 

 

Invitation to lodge a claim.

Time limits to be observed.

 

According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Prešov from 28th of May 2014, file No. 2K/38/2013, published in Commercial Journal on 03th of June 2014, the bankruptcy was declared on the estate of debtor 101%, spol. s r.o., with its registered seat at Mám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, Slovak Republic, identification number (IČO): 31 689 116.

 

This resolution of the District court Prešov became valid on 04th of June 2014. The bankruptcy was declared as of this date.

 

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, Slovak Republic and in one original to the District court Prešov (Okresný súd Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the file No. 2K/38/2013. Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in  bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.

 

The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

 

The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

 

Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.

 

A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

 

In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal

 

Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

 

Ing. Dušan Kuruc, bankruptcy trustee