Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2014 dňa 18.7.2014
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1595
Text

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 05.09.2014  o 10.00. hod v salóniku Hotela Alibaba, Námestie slobody 51, 066 01 Humenné s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa správcu o stave konkurzného konania

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu

5. Záver

 

Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať platným splnomocnením.

 

Ing. Dušan Kuruc, správca