Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2014 dňa 18.7.2014
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1595
Text

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu 101%, spol. s r.o., Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený v Tatra banke a.s., číslo účtu: 2620770101/1100, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.

 

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

Ing. Dušan Kuruc, správca