Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"
  IČO: 36405132
  Mudroňová 5
  010 01  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 148 z roku 2014 dňa 4.8.2014
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S1240
Text

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok 

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie: Hurbanova 4, Žilina, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. so sídlom Mudroňová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zapísaná správcom do zoznamu pohľadávok nasledujúca pohľadávka veriteľa Krajský súd v Bratislave,  Záhradnícka 10, Bratislava doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Por. č.

Istina

Úroky

Úroky  z

omeškania

Poplatok z

omeškania

Náklady z

uplatnenia

Celková suma

1

   821,00 €

 

 

 

 

   821,00 €

2

   821,00 €

 

 

 

 

   821,00 €

3

     95,00 €

 

 

 

 

     95,00 €

4

   643,50 €

 

 

 

 

   643,50 €

5

1.373,50 €

 

 

 

 

1.373,50 €

6

1.373,50 €

 

 

 

 

1.373,50 €

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.