Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 166 z roku 2014 dňa 28.8.2014
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1595
Text

Preradenie súpisových zložiek majetku z oddelenej podstaty veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov do všeobecnej podstaty

Nehnuteľný majetok

 1. Nebytový priestor evidovaný na LV 1835 v budove s označením ako Iná budova, súpisné číslo 1744, postavenej na parcele 1120 a 1121, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Spišská Sobota, Okres Poprad, č 7-4, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom  evidovaným na LV 1835 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Spišská Sobota, Okres Poprad, parc.č. 1120 s výmerou 1175 m2 a parc.č. 1121 s výmerou 236 m2: 26671/95264. 

Súpisová hodnota: 163 875,- EUR

 

 1. Nebytový priestor evidovaný na LV 1835 v budove s označením ako Iná budova, súpisné číslo 1744, postavenej na parcele 1120 a 1121, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Spišská Sobota, Okres Poprad, č 12-6, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom  evidovaným na LV 1835 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Spišská Sobota, Okres Poprad, parc.č. 1120 s výmerou 1175 m2 a parc.č. 1121 s výmerou 236 m2: 14017/95264. 

Súpisová hodnota: 86 125,- EUR

 

Ing. Dušan Kuruc, správca