Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 166 z roku 2014 dňa 28.8.2014
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1595
Text

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

 

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu 101%, spol. s r.o., Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116 v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 doručené správcovi prihláškou pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:

 

Číslo príhlášky

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma

1

66,86 EUR

   79,84 EUR

 

 

 

146,70 EUR

 

 

Ing. Dušan Kuruc, správca