Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/4/2014

DOMPLUS s. r. o.

 • Úpadca DOMPLUS s. r. o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 11617/12
  08005  Prešov-Solivar
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 192 z roku 2014 dňa 8.10.2014
 • Spisová značka - súd 1R/4/2014
 • Spisová značka - správca 1R/4/2014 S1423
Text

1R/4/2014

 

Zápisnica o priebehu prvého zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka DOMPLUS s. r. o. so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar,  IČO: 36 841 498 

 

 

Dátum: 25.09.2014, 14:45 hod.

Miesto: RPIC Prešov, Reimanova 9, 080 01 Prešov, 3. poschodie, miestnosť č. 310

Zoznam prítomných (v súlade s prezenčnou listinou tvoriacou prílohu zápisnice zo schôdze veriteľov dlžníka DOMPLUS s. r. o., konanej bezprostredne pred zasadnutím veriteľského výboru):

·         DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o., v zastúpení Ľudovít Hympán, na základe plnej moci

·         ELIPRO, s.r.o., v zastúpení JUDr. Johana Bertová, na základe splnomocnenia a Ing. Rastislav Žigraj

·         PETRA Jozef

·         Bystranová Mária, Ing., v zastúpení JUDr. Rastislav Masnyk, MBA na základe plnomocenstva

·         Gall Patrik

·         správca JUDr. Lenka Jamnická, osobne

 

 

 

Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:

 

1.     Otvorenie zasadnutia

 1. Voľba predsedu veriteľského výboru

3.     Záver

 

 

1. Otvorenie zasadnutia.

 

Prvé zasadnutie veriteľského výboru dlžníka zvolal správca JUDr. Lenka Jamnická bezprostredne po schôdzi veriteľov, ktorá oboznámila prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom prvého zasadnutia veriteľského výboru a konštatovala, že:

·         na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci piati členovia veriteľského výboru a správca;

·         veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

 

 

2.     Voľba predsedu veriteľského výboru.

 

Správca dlžníka DOMPUS s. r. o., JUDr. Lenka Jamnická vyzvala prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa: DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o..

 

 

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:

Za -                  5 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru 

Proti -               0 hlasov, t.j. 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Zdržal sa -        0 hlasov, t.j. 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru

 

 

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1:

 

Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 5 v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za predsedu veriteľského výboru veriteľa DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava, IČO: 31 354 335.

 

 

3.     Záver

 

Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil zvolávajúci zasadnutie - správca, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.

 

 

 

Prešov, 25.9.2014

 

 

 

 

Predseda veriteľského výboru:                                                 Správca:

DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o.

 

 

 

....................................................                                          ...............................

v.z. Ľudovít Hympán                                                                JUDr. Lenka Jamnická