Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/4/2014

DOMPLUS s. r. o.

 • Úpadca DOMPLUS s. r. o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 11617/12
  08005  Prešov-Solivar
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 205 z roku 2014 dňa 27.10.2014
 • Spisová značka - súd 1R/4/2014
 • Spisová značka - správca 1R/4/2014 S1423
Text

Zápisnica o prerokovaní žiadosti dlžníka o predlženie lehoty na predloženie Reštrukturalizačného plánu a o výsledku hlasovania per rollam veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka: DOMPLUS s. r. o., Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar, vedenej na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 1R/4/2014 (ďalej len „Dlžník“)

 

 

Dátum a čas prerokovania žiadosti dlžníka o predlženie lehoty a hlasovania: 20.10.2014; 13.30-18.30

 

Spôsob prerokovania žiadosti dlžníka o predlženie lehoty a hlasovania: per  rollam (elektronicky – emailom)

 

 

Zoznam členov veriteľského výboru zúčastnených na prerokovaní žiadosti dlžníka o predlženie lehoty a hlasovaní:

 

Veriteľský výbor :

1) DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o.

2) ELIPRO, s.r.o.

3) PETRA Jozef

4) Bystranová Mária, Ing.

5) Gall Patrik

 

 

Prerokovanie žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty a hlasovanie o žiadosti

 

Dlžník ako predkladateľ plánu požiadal prostredníctvom predsedu veriteľského výboru o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 143 ZKR o 60 dní. Dlžník svoju žiadosť odôvodnil nasledovne :

 

 • v súčasnosti prebiehajú rokovania s potenciálnymi obchodnými partnermi, ktoré sú vo finálnej fáze a na základe ktorých je predpoklad, že Dlžník získa finančné prostriedky, ktoré budú mať pozitívny dopad na rozsah uspokojenia pohľadávok veriteľov;

   

 • k dnešnému dňu stále pretrváva možnosť podania incidenčných žalôb. Koniec lehoty nastane až po uplynutí 60 dňovej lehoty na predloženie návrhu Reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru. Zatiaľ teda nie je možné zistiť konečný zoznam podaných incidenčných žalôb, ktoré predkladateľ plánu uvádza v Reštrukturalizačnom pláne Dlžníka.

   

  Po ukončení prerokovania žiadosti dal predseda VV hlasovať o nasledovnom uznesení :

   

  „Veriteľský výbor, zvolený v reštrukturalizácii Dlžníka rozhodol v zmysle § 143 ZKR tak, že Dlžníkovi ako predkladateľovi reštrukturalizačného plánu predlžuje lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru o 60 dní.“

   

  Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

  Za - 3

  Proti - 1

  Zdržal sa - 1

   

  Na základe hlasovania prijal veriteľsky výbor nasledovné uznesenie č. 1 :

   

  „Veriteľský výbor, zvolený v reštrukturalizácii Dlžníka rozhodol v zmysle § 143 ZKR tak, že Dlžníkovi ako predkladateľovi reštrukturalizačného plánu predlžuje lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru o 60 dní.“

   

   

  V Prešove, dňa  20.10.2014

   

  Predseda veriteľského výboru : DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o.