Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 208 z roku 2014 dňa 30.10.2014
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o., v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/38/2013, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť na t. č. 00421 908 313 992 alebo e-mailom na adrese:pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca