Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2014 dňa 24.11.2014
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 35 776 005, predseda veriteľského výboru v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31 689 116, konkurzné konanie vedené OS Prešov, sp.zn.: 2K/38/2013

 

Sp. zn.: 2K/38/2013                                                                                  

Značka správcu: S1390

Značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1390

              

 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze

dňa 14.11.2014 

 

Úpadca:                                           101%, spol. s r.o. v konkurze

                                                           IČO: 31 689 116

                                                           So sídlom: Nám. Sv. Egídia 44, 058 01 Poprad

 

Správca:                                           JUDr. Slavomír Dubjel, správca

                                                            

Značka správcu:                             S1390

 

Súd vedúci konanie:                     Okresný súd Prešov

 

Spisová značka:                             2K/38/2013

               S poukazom na ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR bolo zasadnutie veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze zvolané JUDr. Slavomírom Dubjelom písomným podaním správcu zo dňa 13.10.2014, ktoré bolo doručené všetkým členom veriteľského výboru.

 

               Prítomnosť členov veriteľského výboru:

 

V spojení s ustanovením § 38 ods. 3 ZKR, kedy „za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“ zaslali všetci traja zvolení veritelia svoje písomné hlasovanie, a teda sa na účely uznášaniaschopnosti považujú veritelia:

 

 • Slovenska konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
 • SR – Finančné riaditeľstvo – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
 • Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8-10, 811 08 Bratislava

   

  za prítomných.

  Program zasadnutia veriteľského výboru:

   

  1.      Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

  2.      Správa správcu o stave konkurzného konania

  3.      Voľba predsedu veriteľského výboru

  4.      Rôzne

  5.      Záver

   

  1)           Otvorenie

                 V rámci prvého bodu programu bolo skonštatované, že všetci členovia veriteľského výboru využili svoje právo v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR a hlasovali písomne. Takto sa všetci traja veritelia považujú pre účely uznášaniaschopnosti za prítomných.

                

  2)           Správa správcu o stave konkurzného konania

                 Správca informoval všetkých členov veriteľského výboru o stave konkurzného konania naposledy listom zo dňa 15.10.2014, pričom ohľadom podávania ďalších správ o stave konkurzného konania bude správca postupovať v zmysle ustanovenia § 37 ods. 5 ZKR v spojení s ustanovením § 37 ods. 6 ZKR.

   

  3)          Voľba predsedu veriteľského výboru

   

              Správca majetku úpadcu v podaní, ktorým zvolal zasadnutie veriteľského výboru zo dňa 13.10.2014 navrhol za predsedu veriteľského výboru zvoliť veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, pričom súčasne v prípade využitia práva hlasovať per rollam členom veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR navrhol prijatie nasledovného uznesenia:

   

  „Veriteľský výbor volí zo svojich členov za predsedu veriteľského výboru v konkurze na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. Sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116 vedeného na Okresnom súdu Prešov pod sp. zn.: 2K/38/2013 veriteľa Slovenska konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 811 08 Bratislava“

   

  HLASOVANIE ČLENA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Č. 1

   

  Dňa 04.11.2014 bolo doručené správcovi podanie od veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, ktorým Slovenská konsolidačná, a.s., člen veriteľského výboru, písomne hlasuje za prijatie uznesenia v nasledovnom znení:

   

  Veriteľský výbor volí zo svojich členov za predsedu veriteľského výboru veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava.

   

  HLASOVANIE ČLENA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Č.2

   

  Rovnakým, vyššie uvedeným podaním, ktoré bolo doručené správcovi dňa 04.11.2014 od veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 PP Bratislava, IČO: 35 776 005, hlasovala Slovenská konsolidačná, a.s., ako splnomocnený zástupca člena veriteľského výboru SR – Finančné riaditeľstvo – Daňový úrad Prešov tak, že písomne hlasuje za prijatie uznesenia v nasledovnom znení:

   

  Veriteľský výbor volí zo svojich členov za predsedu veriteľského výboru veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava.

   

  HLASOVANIE ČLENA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Č.3

                

  Dňa 11.11.2014 bolo doručené správcovi podanie veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. Augusta 8 – 10, 811 08 Bratislava, ktorým Sociálna poisťovňa, člen veriteľského výboru, písomne hlasuje za prijatie uznesenia v nasledovnom znení:

   

  Veriteľský výbor volí zo svojich členov za predsedu veriteľského výboru v konkurze na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o. so sídlom 058 01 Poprad, Nám. Sv. Egídia 44, IČO: 31 689 116 vedeného na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/38/2013 veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 811 08 Bratislava.

   

                 Na základe vyššie uvedených písomných hlasovaní, veriteľský výbor prijíma nasledovné uznesenie:

   

               „Veriteľský výbor volí zo svojich členov za predsedu veriteľského výboru veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava.“

   

  Celkový počet hlasov:                    3

  Počet hlasov za:                              3

  Počet hlasov proti:                          0

  Zdržal sa:                                         nikto

   

  4)           Rôzne  

          Členovia veriteľského výboru na základe svojich písomných podaní nepodali žiadne iné návrhy, resp. námietky.

  5)           Záver

                 Nakoľko bol program zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, členovia veriteľského výboru ako aj jeho predseda písomne nevzniesli žiadne návrhy, resp. námietky, preto bolo  toto zasadnutie ukončené.

   

  Dňa 14.11.2014                                                                              ..........................................................

                                                                                                          Slovenská konsolidačná, a.s.

                                                                                                          v zastúpení Ing. Jana Krutáková

                                                                                                          predseda veriteľského výboru